Jsme součástí skupiny
Tax & Legal CCS
CCS Consulting
 • Daňové poradenství
 • Vedení účetnictví
 • Zpracování mezd
CCS Legal
 • Day-to-Day poradenství
 • Právo nemovitostí
 • Rodinné právo
 • Energetické právo
CCS Audit
 • Statutární audit
 • Přeměny korporací
 • Due diligence
 • Znalecká činnost
divider

Změny v úpravě dohod o provedení práce týkající se pojištění

Dovolujeme si Vám zaslat stručné informace k zákonu č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který dne 19. 6. 2024 vyšel ve Sbírce zákonů. Důležitou součástí této novely je totiž úprava fungování dohod o provedení práce (DPP).

Původní změny v oblasti DPP, které přinesl tzv. konsolidační balíček a které měly být účinné od 1. 7. 2024, počítaly se zavedením dvou limitů pro účast na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce. První limit by byl ve výši 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele. Druhý limit se týkal situace, kdy měl zaměstnanec DPP u více zaměstnavatelů. V tom případě by vznikla účast na nemocenském pojištění při dosažení limitu 40 % průměrné mzdy u více zaměstnavatelů, a to pro všechny DPP. Tato úprava ale byla zrušena před nabytím účinnosti.

Z dalších změn, které zakotvil konsolidační balíček, naopak zůstala povinnost hlásit všechny dohody o provedení práce na správu sociálního zabezpečení, která platí od 1. 7. 2024.

Změny DPP týkající se pojištění

Aktuální úprava bude u DPP platit do konce roku 2024, tj. do příjmu 10.000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele nebudou dohody o provedení práce podléhat odvodům pojistného.

Od 1. 1. 2025 budou DPP podléhat odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění za stejných podmínek jako ostatní pracovněprávní vztahy. Dle sjednané odměny se bude jednat buď o standardní zaměstnání, nebo zaměstnání malého rozsahu.

Režim tzv. oznámené dohody

Výjimku bude představovat režim oznámené dohody, který se zavádí rovněž od 1. 1. 2025. Tento režim se bude aplikovat výlučně u jednoho zaměstnavatele, který „rezervuje“ zaměstnance jako první.

V režimu oznámené dohody pak bude rozhodná částka pro účast na pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy stanovené podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů.

Režim oznámené dohody nemusí zaměstnavatel hlásit na zdravotní pojišťovnu. Ohlášení oznámené dohody na zdravotní pojišťovnu provede přímo ČSSZ. Proto se také v měsíčním hlášení DPP bude uvádět zdravotní pojišťovna zaměstnance. Zaměstnavatelé si rovněž budou moci prostřednictvím portálu ČSSZ ověřit, zda je na daného zaměstnance uplatňován režim oznámené dohody jiným zaměstnavatelem.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici.

CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petra Klustová, Ph.D., advokát
Mgr. Ing. Jiří Přibyl, advokát

divider

Novela zákonů v oblasti agenturního zaměstnávání

Dovolujeme si vás stručně seznámit s informacemi k novému zákonu č. 408/2023 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další související zákony, a jímž se upravuje zejména oblast agenturního zaměstnávání a činnost agentur práce. Novela nabyla účinnosti dne 1. 1. 2024.

ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI

Nová definice nelegální práce

 • Novela přináší novou definici nelegální práce, ve které vychází ze znaků závislé práce s vyloučením judikaturního znaku soustavnosti․ Tato změna by měla zjednodušit kontrolní činnost orgánů inspekce práce při prokazování výkonu nelegální práce.
 • Definice nelegální práce byla doplněna o odkaz na znaky závislé práce podle ust. § 2 odst. 1 zákoníku práce a větu: Pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce.
 • V této oblasti se dále zpřísňují postihy za nelegální zaměstnávání, zastřené zprostředkování zaměstnání a umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání, kdy lze nově uložit trest zákazu činnosti až na 2 roky.

Agenturní zaměstnávání

 • Jedním z hlavních témat novely byla úprava agenturního zaměstnávání, která doznala řady změn, které mají za cíl zefektivnit fungování agentur práce a zvýšit ochranu agenturních zaměstnanců.
 • První změnou je zvýšení kauce pro zprostředkovatele zaměstnání z původních 500 tisíc Kč na 1 milion Kč. Pro již existující zprostředkovatele platí povinnost do 3 měsíců od účinnosti zákona kauci doplatit. Marné uplynutí lhůty bude sankcionováno zánikem povolení.
 • Další změnou je úprava procesu dokládání odborné způsobilosti nutné pro získání povolení nebo zavedení nových podmínek pro udělení povolení. Nově se například klade důraz na bezdlužnost žadatele. Podmínka bezdlužnosti platí při podání žádosti a po celou dobu trvání platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání.
 • Rovněž dochází k přesunu agendy vydávání a odmítání licencí ke zprostředkování zaměstnání agenturám práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kromě výše uvedených změn dochází též k rozšíření informací, které jsou agentury práce povinny pravidelně sdělovat MPSV, např. byla zakotvena povinnost agentur práce pravidelně poskytovat údaje týkající se počtu přidělených zaměstnanců k jednotlivým subjektům a odvětvím, v nichž je práce vykonávána.

Novela nadto stanovuje nová pravidla pro krajské pobočky Úřadu práce. Podle nich bude krajská pobočka Úřadu práce oprávněna vyřadit z evidence volných pracovních míst jakékoli oznámené pracovní místo, pokud od data jeho oznámení zaměstnavatelem uplyne doba 6 měsíců, aniž by bylo obsazeno. Alternativně může být pracovní místo vyřazeno i v případě, že zaměstnavatel neposkytne potřebnou součinnost k jeho obsazení.

ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

 • Novela přináší ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele, a to až do výše minimální mzdy (nové ust. § 324a zákoníku práce).
 • Dodavatel tak bude ručit za mzdy, platy a odměny zaměstnanců subdodavatele v rozsahu, v němž se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele. Pro účely těchto ustanovení se za dodavatele považuje stavební podnikatel podle §14 písm. d (nového) stavebního zákona, který při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby zajišťuje plnění prostřednictvím poddodavatele.
 • Za subdodavatele se považuje též agentura práce, která pro provádění činností k dodavateli jako uživateli dočasně přidělila své zaměstnance.
 • Zároveň je zakotvena subdodavatelská odpovědnost i v zákoně o ochraně při platební neschopnosti a zákoně o inspekci práce. Tato úprava má za cíl zvýšit právní ochranu zaměstnanců v subdodavatelských řetězcích a zamezit neplacení mzdových nároků.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici.

CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petra Klustová, Ph.D., advokát

Vážíme si vašeho soukromí

Používáme cookies k analýze návštěvnosti našeho webu. Také sdílíme informace o používání webu s našimi mediálními a analytickými partnery. Více se dozvíte na stránce Ochrana osobních údajů.