Smluvní pokuta v novém občanském zákoníku

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás seznámili s úpravou často používaného institutu smluvní pokuty v novém občanském zákoníku, na jehož základě došlo dnem 1. 1. 2014 ke sjednocení do té doby dvou duplicitních úprav tohoto institutu v občanském a obchodním zákoníku.

Podmínkou určitosti ujednání o smluvní pokutě je stanovení konkrétní smluvní povinnosti, na jejíž porušení je smluvní pokuta vázána, a dále sjednání výše smluvní pokuty, a to buď konkrétní peněžní částkou, anebo jiným způsobem, např. procentní sazbou. Nově také zákon výslovně umožňuje plnění v nepeněžité formě. Je zakázáno sjednat smluvní pokutu například za porušení povinnosti nájemce bytu a dále pro případ výkonu práva, zejména odstoupení od smlouvy.

Věřitel může požadovat smluvní pokutu bez ohledu na to, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Vznikla-li, bude se oprávněná strana moci domáhat její náhrady vedle smluvní pokuty jen tehdy, pokud si tak strany výslovně ujednají.
 

Doporučení

Smluvní pokuta již nebude muset být sjednána písemně, nicméně s ohledem na případnou potřebu prokázání nároku oprávněné strany lze jen doporučit dodržení písemné formy. Dále bychom rádi upozornili na nutnost konkrétního a jasného vymezení smluvní povinnosti, která je utvrzována.

Budou-li si strany chtít ponechat právo na náhradu škody současně vedle smluvní pokuty, je nutno to ve smlouvě sjednat.

V případě sjednání nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty může soud její výši snížit, a to až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici!


JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner      

 

PDF: 


Publikováno: 6. 5. 2015 Sekce: Legal Info