Potvrzení splnění dluhu - kvitance

Vážení obchodní přátelé,

v tomto článku bychom Vás rádi seznámili s nástrahami potvrzení splnění dluhu při opakovaných plněních z téhož právního důvodu. Toto potvrzení neboli kvitanci, jehož obsahové náležitosti upravuje přímo nový Občanský zákoník, vydá věřitel dlužníkovi na jeho žádost při přijetí plnění.

Zákon výslovně stanoví při vydávání potvrzení při opakovaném plnění z téhož právního důvodu, jakým je například placení nájmu či poskytování služeb, vyvratitelnou právní domněnku spočívající v předpokladu, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění, jež je splatné později, splnil také dluh, který již byl splatný dříve. Kupříkladu, vydá-li věřitel dlužníkovi potvrzení o přijetí plnění za měsíc srpen, a tento dlužník přitom věřiteli nesplatil dluh za měsíc červenec, o nemž se však věřitel v potvrzení nezmíní, má se za to, že dlužník splnil i za měsíc červenec.

Právní domněnkou je zákonem stanovená právní konstrukce, kdy se za splnění určitých okolností předpokládá, že nastala určitá právní skutečnost. V tomto případě se jedná o právní domněnku vyvratitelnou, kterou lze důkazem opaku vyvrátit. Povinnost prokázat, že tato skutečnost nenastala, zde ovšem leží na výstavci potvrzení.

Považujeme rovněž za důležité upozornit na další vyvratitelnou domněnku spočívající v tom, že pokud věřitel vydá dlužníkovi kvitanci, aniž by dlužník dluh splnil, má se za to, že tímto právním jednáním věřitel dlužníkovi dluh prominul.
 

Doporučení

Doporučujeme, abyste důsledně dbali o znění potvrzení, kterými stvrzujete přijetí (nejen) opakovaného plnění. Je vhodné se v tomto znění vymezit vůči zmíněné domněnce tak, aby bylo zřejmé, že se toto potvrzení vztahuje pouze ke konkrétnímu přijatému plnění.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme vám plně k dispozici!

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner       

 

PDF: 


Publikováno: 3. 1. 2015 Sekce: Legal Info