Plná moc k zastupování na valné hromadě

Vážení obchodní přátelé,

pokud se bude společník účastnit valné hromady Vaší společnosti prostřednictvím zplnomocněného zástupce, jakou formu musí mít plná moc?

Nový občanský zákoník stanoví, že pokud se pro právní jednání vyžaduje zvláštní forma, udělí se v této formě i plná moc. Z toho vyplývá, že tam, kde zákon pro právní jednání stanoví formu veřejné listiny, musí být i plná moc, která k takovému jednání směřuje, v této formě.

Při rozhodování na valné hromadě u společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti s více společníky či akcionáři požaduje zákon pro plnou moc k zastupování na valné hromadě písemnou formu. V případech, kdy zákon vyžaduje osvědčení rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, tedy notářským zápisem, musí být s ohledem na požadavky notářského řádu plná moc udělena s úředně ověřeným podpisem.

Naproti tomu u rozhodnutí jediného společníka v jednočlenné společnosti je v případech, kdy zákon pro rozhodnutí valné hromady, jejíž působnost jediný společník vykonává, vyžaduje osvědčení notářským zápisem, pro plnou moc udělenou k zastoupení k tomuto rozhodnutí požadována forma notářského zápisu, a to sepsaná českým notářem se sídlem v České republice podle českého práva. Existují však i názory méně přísné na formu plné moci k zastoupení jediného společníka, například komise Ministerstva spravedlnosti dochází k závěru, že i v tomto případě postačí plná moc s ověřenými podpisy.
 

Doporučení

Pro plnou moc k zastupování na valné hromadě vícečlenné společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti důrazně doporučujeme písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Pokud se o rozhodnutích valné hromady notářský zápis sepisovat nebude, postačí prostá písemná plná moc. Na případný požadavek úředního ověření podpisu na plné moci doporučujeme upozornit v pozvánce na valnou hromadu. V případě jednočlenné společnosti je dle našeho názoru pro právní jistotu nezbytné sepsat plnou moc ve formě notářského zápisu, a to českým notářem.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme vám plně k dispozici!

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner

 

PDF: 


Publikováno: 31. 3. 2014 Sekce: Legal Info