Následky zmeškání lhůty dané zákonem o obchodních korporacích

Vážení obchodní přátelé,

počátkem července vypršela lhůta stanovená zákonem o obchodních korporacích ke splnění povinnosti přizpůsobení společenských smluv a smluv o výkonu funkce, o čemž jsme Vás již dříve informovali v našich článcích. Níže bychom Vás chtěli upozornit na možné následky opomenutí splnění těchto povinností.

Obchodní korporace mají povinnost přizpůsobit znění společenských smluv úpravě obsažené v novém zákonu a doručit je do sbírky listin. Pokud tak dosud neučinily, vyzve je rejstříkový soud k nápravě a stanoví jim za tímto účelem dodatečnou lhůtu. Nechají-li obchodní korporace tuto lhůtu opět marně uplynout, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

Další povinností, pro jejíž splnění byla stanovena lhůta 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích, je uzpůsobení znění smluv o výkonu funkce členů orgánů obchodních korporací nové právní úpravě a jejich schválení valnou hromadou společnosti. V případě nesplnění této povinnosti platí, že je výkon funkce bezplatný, tedy nenáleží za něj žádná odměna.
 

Doporučení

Doporučujeme Vám proto v případě, že jste tak dosud neučinili, podrobit společenské smlouvy revizi a přizpůsobit je donucujícím ustanovením nového zákona, s nimiž jsou v rozporu. Zároveň s tím je vhodné zvážit kompletní podřízení společenských smluv režimu nové právní úpravy za účelem vyvarování se pozdějších nejasností při aplikaci té které právní úpravy.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici!

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner          

 

PDF:    


Publikováno: 29. 9. 2014 Sekce: Legal Info