Změna dosavadní praxe - předmět podnikání

S ohledem na aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu, které znamená radikální změnu dosavadní praxe ohledně určení předmětu podnikání, Vám přinášíme shrnutí změn přicházejících s tímto rozhodnutím.

Nejvyšší soud rozhodnutím NS 27 Cdo 3549/2020 judikoval, že předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ zmíněný ve společenské smlouvě a zapsaný v obchodním rejstříku nesplňuje požadavek určitosti a je proto nedostačujícím. Nejvyšší soud dovodil, že z takového vymezení není zřejmé, co je konkrétním předmětem podnikání dané společnosti. V důsledku této vady Nejvyšší soud označil taková ujednání společenských smluv nebo stanov za zdánlivá a tudíž by takto vymezený předmět ani neměl být zapsaný v obchodním rejstříku. Takové ujednání však doposud bylo mnohaletou praxí při zakládání společností a společností s takto vymezeným předmětem podnikání fungovalo přes několik tisíc.

Jaký je význam rozhodnutí pro praxi?
- Rejstříkové soudy již nepovolí zápis takto obecně vymezeného předmětu podnikání do obchodního rejstříku.
- Nebude možné, aby s takto vymezeným předmětem podnikání vznikaly nové společnosti.
- Má-li již společnost takto vymezený předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku, může být rejstříkovým soudem závazně vyzvána k nápravě vadného zápisu.
- Po marném uplynutí lhůty může být společnosti uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
- V krajním případě může být dokonce rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a v některých případech i o prohlášení společnosti za neplatnou.

Se zřetelem k těmto skutečnostem Vám proto doporučujeme změnu příslušných ujednání společenské smlouvy tak, aby byla v souladu s požadavkem určitosti, a s tím související zápis správně vymezeného předmětu podnikání do obchodního rejstříku.

Změnu předmětu podnikání je nutné uskutečnit prostřednictvím rozhodnutí valné hromady (případně jediného společníka) nebo jiného nejvyššího orgánu společnosti, a to v náležité formě (obvykle notářským zápisem).

Ze správně vymezeného předmětu podnikání by mělo vyplývat, jakou konkrétní podnikatelskou činnost společnost vykonává, např. velkoobchod, maloobchod, ubytovací služby.

V této souvislosti je potřeba dodat, že rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR bude ještě předmětem přezkoumání Ústavního soudu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici.
CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář


Publikováno: 21. 6. 2021 Sekce: Legal Info