Předsmluvní odpovědnost

Vážení obchodní přátelé,

nový občanský zákoník (dále jen „Zákon“) zavádí nově institut předsmluvní odpovědnosti, který doposud zákonem upraven nebyl. Smyslem tohoto institutu je apelování na poctivé jednání v právním styku tím, že Zákon stanoví následek v podobě povinnosti k náhradě škody v případě nepoctivého jednání a pokud byla druhé straně takovým jednáním způsobena újma. Zákon upravuje čtyři situace, ve kterých tato povinnost vzniká.

První touto situací je jednání takzvaně „na oko“, tedy jednání o smlouvě, aniž by strana měla v úmyslu tuto smlouvu uzavřít.

Dalším případem je neuzavření smlouvy ve chvíli, kdy se její uzavření jevilo jedné straně jako vysoce pravděpodobné a jednání o jejím uzavření bylo druhou stranou náhle ukončeno, aniž by pro to byl spravedlivý důvod.

Obě strany mají dále k sobě navzájem informační povinnost, tedy povinnost sdělit si okolnosti tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu. O poskytnutých údajích a sděleních mají strany právo vést si záznamy, i když smlouva nebude uzavřena.

Poslední situací, při které zakládá Zákon předsmluvní odpovědnost, je případ, kdy strana získá o druhé straně důvěrný údaj. Pak je tato strana povinna dbát o to, aby předmětná informace nebyla zneužita. Pokud by se sama porušením této povinnosti obohatila a zároveň by tímto druhé straně způsobila újmu, vydá druhé straně, oč se obohatila a rovněž nahradí tuto újmu.

V případě, že nedošlo k obohacení, ale straně byla způsobena újma, uplatní se stejně jako v předchozích případech povinnost k náhradě újmy tímto jednáním způsobené.
 

Doporučení

Pokud Vám v rámci jednání o smlouvě způsobí druhá strana újmu svým nepoctivým jednáním, jak jej nově upravuje Zákon, vzniká Vám nárok na náhradu této škody. Je však nezbytné mít na zřeteli tento institut i pro případ, že by mohla být způsobena újma druhé straně i Vaším jednáním.

V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám plně k dispozici!

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.
Senior Partner      

 

PDF:        


Publikováno: 7. 12. 2014 Sekce: Legal Info