Novinky v novele zákona o obchodních korporacích II

Vážení klienti,

v dalším díle legal info ohledně novinek, které přináší novela zákona o obchodních korporacích, nabývající účinnosti 1. 1. 2021 Vám přinášíme informace týkající se změn u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Změny týkající se společnosti s ručením omezeným
První změna se týká zakládání společnosti s ručením omezeným. Pokud výše všech peněžitých vkladů nepřesáhne 20 000 Kč, není nutné zřizovat pro splacení základního kapitálu účet u banky, ale vklady lze splatit i jiným způsobem – tedy zejména v hotovosti k rukám správce vkladu.

Dále došlo především ke zpřesnění úpravy druhů podílů. Podle novely tak lze zejména:
- vydat podíly, se kterými bude spojeno jen jedno z těchto práv: právo na podíl na zisku, právo na podíl na likvidačním zůstatku, nebo právo hlasovat na valné hromadě. Ostatní dvě práva tak lze vyloučit. Je tedy možné vydat podíl, se kterým bude spojeno jen právo hlasovat na valné hromadě bez práva na podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku, nebo podíl s právem na podíl na zisku bez práva hlasovat na valné hromadě. Vyloučit ale nelze ostatní práva, např. právo na informace nebo účasti na valné hromadě (ovšem bez možnosti hlasování).

- vydat podíl, se kterým bude spojeno tzv. vysílací právo, tedy právo jmenovat jednoho nebo více jednatelů a tohoto jednatele i odvolat. Minimálně polovina jednatelů však musí být volena valnou hromadou.

Novela umožnila, aby se společníkem byla na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba – nevyloučí-li to společenská smlouva. Společník tak může s sebou na valnou hromadu přivést např. svého poradce. Dosud byl k přítomnosti takové další osoby potřebný souhlas valné hromady. Současně se ale zakotvuje povinnost, že tato osoba musí být zavázána k mlčenlivosti alespoň ve stejném rozsahu jako společník.

Dále byl rozšířen rozsah důvodů vedoucích k sistaci hlasovacího práva. Společenská smlouva může nad rámec zákona upravovat další vážné důvody, kdy společník nemůže vykonávat hlasovací právo. S takovou změnou společenské smlouvy musí souhlasit všichni společníci.

Nadále není možné dodatečně písemně hlasovat o záležitostech projednávaných na valné hromadě v případě nepřítomnosti společníka. Společník může nově dodatečně pouze projevit souhlas se záležitostí, kdy dochází ke změně jeho práv nebo povinností, a to do sedmi dnů od konání valné hromady.

Pozměněna byla i působnost valné hromady, mimo jiné byl rozšířen výčet smluv, které valná hromada schvaluje. Výslovně se v zákoně zakotvuje právo valné hromady vymezit zásady a vydat (obecné) pokyny, kterými se musí jednatelé řídit – vydanými pokyny však nesmí být zasahováno do obchodního vedení.

Poměrně významnou změnou prošla úprava zákazu konkurence, kde novela vypustila dosavadní možnost jednatelů zprostit se povinnosti dodržovat zákaz konkurence a vypustila výslovnou možnost rozšířit jej i na společníky. Výslovně pak prohlásila úpravu zákazu konkurence pro jednatele za dispozitivní, lze jej tak ve společenské smlouvě jak rozšířit, tak i zúžit. Mělo-li by však dojít k rozšíření zákazu konkurence na společníky, společníci, jichž by se rozšíření týkalo, by s ním museli vyslovit souhlas.

Ohledně převodu podílu může společenská smlouva nově upravit podmínky, za kterých je příslušný orgán společnosti povinen souhlas udělit, nebo naopak kdy je povinen souhlas odmítnout. Společník musí o souhlas požádat. Pokud příslušný orgán o žádosti nerozhodne, nebo rozhodne jinak, než stanoví společenská smlouva, může společník ze společnosti vystoupit.

Velkou změnu přináší novela ohledně způsobu zastavení obchodního podílu. Nově bude možné upravit ve společenské smlouvě podmínky pro zástavu podílu odchylně od podmínek pro převod podílu. Ve společnosti s ručením omezeným tak například bude možné zastavení podílu úplně vyloučit a zároveň bez dalšího připustit neomezitelnou převoditelnost podílu. Novelou je též stanoveno, že i jiná věcná práva k podílům vznikají zápisem do obchodního rejstříku (např. právo předkupní).

K výraznému zpřesnění došlo v úpravě společnické žaloby, kde byla zejména doplněna úprava pokračování v řízení v případě, že společník, který žalobu podal, přestane být společníkem. Společnickou žalobu pro uplatnění práva společníka domáhat se za společnost vyloučení společníka ze společnosti soudem bude možné podat nejen pro nesplnění vkladové povinnosti, ale pro jakékoliv jiné porušení povinnosti společníka zvlášť závažným způsobem. K takové společnické žalobě bude ale potřeba souhlas valné hromady.

V souvislosti s s.r.o. lze doporučit zejména prověřit kompetence valné hromady a jejich možnou úpravu s ohledem na předmětnou novelu. Stejně tak se změny mohly dotknout způsobu jednání valné hromady a hlasování společníků.

Změny týkající se akciové společnosti

Poměrně rozsáhlou změnou prošla úprava akcií. Novela jednoznačně stanoví, že s akcií musí být spojeno alespoň jedno z těchto práv: právo na hlasování na valné hromadě, právo na podíl na zisku nebo právo na podíl na likvidačním zůstatku. Výslovně byla upravena možnost vydávat i jiné než prioritní akcie bez hlasovacího práva a akcie s tzv. vysílacím právem, tj. právem jmenovat a odvolávat člena či více členů statutárního orgánu nebo dozorčí rady, čímž došlo k odstranění pochybností o možnosti jejich vydání, a byly rovněž upraveny podmínky a postup pro jejich vydání.

Novela též zrušila zákonné rozlišování mezi kmenovými akciemi a akciemi se zvláštními právy. Označení druhu akcie musí být upraven pouze v případě, že jsou vydány akcie, s kterými jsou spojena různá práva nebo povinnosti. Označení kmenových akcií novela vypouští. To se promítá i do údajů uváděných na akcii.

Dále byl změněn způsob převodu nesplacené nebo nevydané akcie, které se budou převádět písemnou smlouvou o převodu akcie.
V případě nabytí vlastních akcií se uvádí předepsané údaje ve výroční zprávě. Doposud se uváděl ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Pokud společnost výroční zprávu nevyhotovuje, uvedou se údaje o nabytí vlastních akcií v příloze účetní závěrky.

S ohledem na rozšíření možnosti úpravy práv spojených s akcií, zejména možnost jejich omezení, je rozšířen okruh případů, kdy je společnost povinna provést povinný odkup akcií, o případ podstatné změny práv spojených s akcií. Právo na odkup mají akcionáři, kteří se změnou nesouhlasili.

V úpravě valné hromady dochází pouze k dílčím změnám. Za stejných podmínek jako u společnosti s ručením omezeným se dovoluje účast další osoby (vedle akcionáře) na valné hromadě. Ve vazbě na rozhodování o změně stanov se zpřesňují náležitosti pozvánky na valnou hromadu. K některým úpravám dochází i v úpravě hlasování, a to zejména, pokud jde o hlasování podle druhu akcií, kde novela výslovně rozšiřuje okruh rozhodnutí, k jejichž přijetí je potřebný souhlas všech akcionářů vlastnících akcie, kterých se rozhodnutí týká, i na rozhodnutí o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo.

Podobně jako u společnosti s ručením omezeným dochází k úpravě působnosti valné hromady. Valná hromada bude moci volit přímo i předsedu představenstva nebo správní rady. Dále pak je rozšířena možnost napadat rozhodnutí jiného orgánu než valné hromady o možnost domáhat se vyslovení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení akcionáře a o prohlášení akcie nebo zatímního listu za neplatné.

Stejně jako jednatelům společnosti s ručením omezeným se i představenstvu a správní radě ukládá řídit se zásadami a (obecnými) pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nadále však zůstává zachován zákaz udělovat jim pokyny týkající se obchodního vedení. Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku budou zpracovávat jen společnosti, které nezpracovávají výroční zprávu. Zpráva o podnikatelské činnosti se bude zveřejňovat ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Obdobně jako ve společnosti s ručením omezeným se upravuje i zákaz konkurence, který je pro představenstvo i správní a dozorčí radu zcela dispozitivní. Stanovy tak budou moci upravit zákaz konkurence podle konkrétních potřeb společnosti a akcionářů, od zákazu konkurence je možno i zcela upustit.

Velmi výrazně změnila novela úpravu volby člena dozorčí rady zaměstnanci. Novela upravuje nejen okruh osob s aktivním a pasivním volebním právem, ale i organizaci voleb, postup a podmínky volby a odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, možnost a postup při volbě prostřednictvím volitelů a možnost napadat platnost volby či odvolání. Výslovně se upravuje, že členem může být pouze zaměstnanec v pracovním poměru ke společnosti a jeho členství v dozorčí radě zaniká skončením pracovního poměru. Výjimka může být stanovena pro ukončení pracovního poměru v souvislosti s odchodem do důchodu. Nadále tak bude jednoznačně vyloučena účast odborových funkcionářů v dozorčí radě, pokud nejsou zaměstnanci společnosti.

K nejvýraznějším změnám dochází v právní úpravě monistického systému. Jediným povinně voleným orgánem bude nadále správní rada, která v sobě kumuluje pravomoci jak statutárního, tak kontrolního orgánu, aniž by byla diferencována na členy s jednou či druhou působností. Doposud druhý orgán statutárního ředitele se s účinností novely ruší a statutární ředitelé byli automaticky k 1.1.2021 vymazáni z obchodního rejstříku. Statutárním orgánem je tak správní rada a zastupovat společnost může každý její člen, dokud nebude provedena jiná úprava ve stanovách společnosti.

Členem správní rady, a to i jejím předsedou může být právnická osoba. Dosud mohla být předsedou správní rady výlučně fyzická osoba. Správní rada může být i nadále pouze jednočlenná.

S provedenými úpravami u obchodních korporací je zpravidla spojena i potřeba úpravy zakladatelských dokumentů, zejména ohledně vymezení podílů a akcionářských práv, pokud byly vydány různé druhy podílů, resp. akcií, příp. i úprava zápisu v obchodním rejstříku. Úpravy je pak nutné provést u akciových společností s monistickou strukturou v souvislosti se zrušením statutárního ředitele. V souvislosti s tím je nutné provést i zápis v obchodním rejstříku, minimálně ohledně způsobu zastupování akciové společnosti.


V případě jakýchkoli otázek jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem

CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář


Publikováno: 10. 1. 2021 Sekce: Legal Info