Novela energetického zákona a novela zákona o elektronických komunikacích

Vážení klienti,
prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí 27. září 2021 celkem osm zákonů, z nichž se budeme v tomto infu zaobírat dvěma: novelou energetického zákona a novelou zákona o elektronických komunikacích.

Novela energetického zákona

S přijetím prvního z výše uvedených zákonů, novely energetického zákona, začnou v energetice od 1.1. 2022 roku platit zásadně nová pravidla. Zatímco spotřebitelé se dočkají větších práv, povinnosti přibydou dodavatelům energií a zejména energetickým zprostředkovatelům, nad kterými získá dohled Energetický regulační úřad (ERÚ).

Od 1.7. 2022 se budou muset zprostředkovatelé prodeje energii (plynu, elektřiny) registrovat na ERÚ. Jejich registr bude veřejně přístupný a každý spotřebitel si bude moci zkontrolovat, jestli má zprostředkovatel, který se mu ozval, potřebné oprávnění. K tomu, aby bylo oprávnění uděleno, musí být splněny zákonem stanovené podmínky, jako je svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost, alespoň středoškolské vzdělání a 5 let praxe ve výrobě či obchodu s plynem či elektřinou. Za spolehlivého je pak považován ten, kdo nebyl v posledních 3 letech před podáním žádosti pravomocně uznán vinným z přestupku podle tohoto zákona nebo zákona o ochraně spotřebitele. U právnické osoby musí podmínky splňovat odpovědný zástupce. Jedna osoba může vykonávat odpovědného zástupce maximálně pro 4 zprostředkovatele.

Pokud by ERÚ odňal zprostředkovateli oprávnění např. proto, že přestal splňovat podmínky pro udělení, je možné znovu žádat až po třech letech. Energetické zprostředkovatele jako specifickou profesi zákon dosud vůbec neznal. Nemuseli se nikde zapisovat a neplatila pro ně žádná zvláštní pravidla.

Novela také upravuje samotný výkon zprostředkovatelské činnosti. Zprostředkovatel je povinen vždy hned od prvního kontaktu informovat spotřebitele o tom, že s ním jedná jako zprostředkovatel, dále se musí spotřebiteli prokázat svým oprávněním (osvědčením) a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, případně IČO a registrační číslo.

Zákon výslovně vymezuje hranice a zásady jednání zprostředkovatele tak, že stanovuje povinnost zprostředkovatele vykonávat svojí činnost poctivě a s odbornou péčí, zohledňovat při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dávat jim přednost před zájmy vlastními, zejména včas respektovat projevenou vůli spotřebitele a bez zbytečného odkladu jej pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech včetně hrozící škody. Zprostředkování v energetice se musí uskutečnit na základě písemné smlouvy, kdy zprostředkovatel musí spotřebiteli předat jedno vyhotovení smlouvy. Možné je i předání v elektronické podobě, ale pouze za předpokladu, že k tomu dá spotřebitel souhlas.

Kromě povinné registrace zprostředkovatelů obsahuje nová úprava energetického zákona i další zásadní ustanovení. Omezena byla například maximální délka smluv na dobu určitou, pokud je smlouva uzavřena nebo prodloužena na dobu delší než 36 měsíců, stává se z ní po uplynutí této doby automaticky smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což znamená, že ji může spotřebitel potom vždy v tříměsíční lhůtě vypovědět.

Dalším ustanovením byly zpřesněny lhůty pro odmítnutí tzv. automatické prolongace, kdy v současné době se ve smlouvách hojně vyskytuje ujednání, že pokud spotřebitel neučiní žádný úkon, tedy nepošle oznámení o tom, že trvá na ukončení, smlouva se automaticky prodloužila. To se ale novelou mění tak, že pokud spotřebitel výslovně neuvede, že chce smlouvu prodloužit, může spotřebitel smlouvu bez postihu vypovědět až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku ze smlouvy.

Změn doznaly i podmínky oznámení zvýšení ceny ze strany dodavatele. Podle dosavadní úpravy měl obchodník v případě, že zvyšoval cenu nebo měnil smluvní podmínky dvě možnosti, buďto změny oznámit 30 dní předem a poté má zákazník možnost odstoupit od smlouvy 10 dní před účinností nebo měl zákazník možnost odstoupit do 3 měsíců od účinnosti změn.

Nově to bude tak, že zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek musí držitel licence prokazatelně a adresně oznámit spotřebiteli a podnikající fyzické osobě nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti, a to způsobem sjednaným ve smlouvě. Zároveň s oznámením musí držitel licence zákazníka poučit o jeho právu odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu.

Nebude-li změna oznámena podle výše uvedeného, nevyvolá žádné právní účinky.

Pokud zákazník se změnou nesouhlasí, je oprávněn bez postihu kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek smlouvu vypovědět, přičemž taková výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu dni účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence. Právo na výpověď však nevzniká zákazníkovi, jestliže se jedná o změnu v důsledku zvýšení regulované složky ceny, daní nebo poplatků nebo o změnu v důsledku změny právních předpisů.

Novela zákona o elektronických komunikacích

Druhou přijatou novelou je novela zákona o elektronických komunikacích, pomocí které dochází k implementaci evropského kodexu do českého práva. Předně jde o posílení ochrany spotřebitele a její sjednocení v rámci evropského trhu. Rychlá a jednoduchá změna poskytovatele internetu, posílení ochrany soukromí, koncepčnější podpora osob s handicapem nebo stanovení podmínek pro snadnější budování sítí elektronických komunikací jsou jen některé změny, které tato novela přináší.

Jednou z nejviditelnějších změn nejen pro spotřebitele jsou přísnější pravidla pro marketingová volání. V současnosti platí, že osoba, která si nepřeje být obtěžována marketingovými hovory, musí aktivně vyjádřit svůj nesouhlas v tzv. veřejném účastnickém seznamu. Nově se princip obrátí. Automaticky bude předpokládáno, že marketingové hovory nelze uskutečnit, protože si je účastník nepřeje. Pokud by chtěl být těmito druhy hovorů kontaktován, bude naopak moci vyjádřit aktivní souhlas v účastnickém seznamu.

Ke každému účastnickému seznamu, což je od teď prakticky každý seznam telefonních čísel, musí být vysloven souhlas daného účastníka být v něm uveden a dále výslovný souhlas být kontaktován za účelem marketingu. Před udělením souhlasu musí být účastník informován o účelu účastnického seznamu a o dalších možnostech využití údajů založených na vyhledávacích funkcích v elektronických verzích účastnického seznamu. Není-li v účastnickém seznamu tato informace uvedena nebo v něm nejsou uvedeny žádné osobní a identifikační údaje účastníka, anebo tyto údaje nebyly předány, má se za to, že si účastník kontakt za účelem marketingu nepřeje.

Identifikační údaje, kterou mohou být uvedeny v účastnickém seznamu jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě pseudonym, adresa bydliště, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, resp. u právnické osoby obchodní firma nebo název právnické osoby, adresa sídla, popřípadě adresa sídla organizační složky, adresa a telefonní číslo provozovny a adresa elektronické pošty.

Dochází rovněž k zásadní změně pojetí používání tzv. cookies a obdobných sledovacích technologií, používaných k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků.

Doteď bylo používání cookies postaveno na principu, že dokud se uživatel nevyjádřil tak, že používání cookies odmítá, bylo jejich používání povoleno (tzv. opt-out), odteď je potřeba výslovný souhlas k užívání (tzv režim opt-in). Tento souhlas musí být jednoznačný, informovaný, dobrovolný a snadno odvolatelný a jeho udělením nesmí být podmiňováno poskytnutí služby či přístup. Jedná se tedy o stejnou kvalitu jako v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takový souhlas musí být udělen před použitím cookies.

Z potřeby udělení souhlasu pro využití cookies stanovuje novela několik výjimek, které jsou ale vymezeny poměrně úzce. Jde např. o situace, kdy je použití cookies nezbytné pro technické ukládání nebo pro poskytnutí služby, která je poskytována na základě žádosti uživatele, tj. nejde o nějakou vedlejší službu, kterou uživatel nepožaduje.

Mezi další změny, kterém novela přináší, patří usnadnění vstupu podnikatelů na trh zmenšením některých bariér, zejména zlepšením přístupu k omezeným prostředkům (číslům či kmitočtům), a zajištěním lepších podmínek pro snadnější budování sítí elektronických komunikací a poskytování služeb.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsem Vám plně k dispozici.

CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář


Publikováno: 5. 11. 2021 Sekce: Legal Info