Zavedení systému O-N ve službách, gastronomii či ubytovacích zařízeních

Vážení klienti,

vláda ke konci minulého týdne rozhodla o podstatném zpřísnění protiepidemických opatření. Z tohoto důvodu Vám přinášíme stručný přehled těch nejpodstatnějších změn. Přísnější pravidla platí od pondělí 22. listopadu.

Zavedení systému O-N ve službách, gastronomii či ubytovacích zařízeních

Nově se zpřísnila pravidla pro provoz služeb a pro návštěvy hromadných akcí. Od pondělí 22. listopadu tak není možné se prokázat např. při vstupu do restaurace PCR či antigenním testem.

Systém O-N znamená Očkování nebo prodělaná Nemoc. Očkování je platné 14 dní po druhé dávce vakcíny, prodělaná nemoc platí 180 dní od pozitivního testu. Využít službu či jít na akci tedy budou moci jen osoby naočkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci.

Výjimka platí pro děti do 12 let. Osoby do 18 let, lidé, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a rozočkovaní, kteří ještě nemají platný certifikát, včetně těch po první dávce, se budou moci i nadále prokázat platným PCR testem.

Splnění podmínek budou mít za povinnost provozovatelé nebo pořadatelé zkontrolovat před vstupem do objektu nebo před zahájením poskytování služby. Bez prokázání se nesmí být zákazníkovi poskytnuta služba a v případě restaurací nesmí být obsloužen. Nařízení se ale nevztahuje na poskytování jídel s sebou.

Nová pravidla pro provoz stravovacích zařízení týkající se počtu zákazníků

U jednoho stolu smí sedět nejvýše 6 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti. Pokud má stůl 10 a více míst k sezení, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 6 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.

Provozovatel rovněž nesmí připustit ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.

Konec proplácení testů od pojišťoven

Od 22. listopadu zdravotní pojišťovny již lidem neproplácí antigenní testy. Pouze plně očkovaní mají nárok na dva PCR testy měsíčně. Děti od 12 do 18 let, lidé se započatým očkováním a lidé s kontraindikací budou mít hrazeno pět PCR testů měsíčně.

Neočkovaní nad 18 let nově nemají testy hrazené pojišťovnou a musí si je platit.

Testování zaměstnanců

Od pondělí 22. listopadu rovněž platí nové mimořádné nařízení Ministerstva zdravotnictví, které zavádí povinnost zaměstnavatelů pravidelně, a to alespoň jednou týdně testovat na pracovišti všechny zaměstnance, kteří nesplňují podmínky uvedené níže. Testování má probíhat prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu prováděného poskytovatelem zdravotních služeb.

Povinnost nechat se otestovat se nevztahuje na osoby, které:
(i) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
(ii) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní,
(iii) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,
(iv) podstoupily v posledních 7 dnech RAT, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

Podstoupení PCR nebo antigenních testů podle bodu (iii) a (iv) se prokazuje záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Obdobná povinnost platí i pro OSVČ.

Zaměstnavatelé jsou povinni vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test.

Zaměstnancům se tímto opatřením ukládá povinnost testům se podřídit. Pokud se zaměstnanec odmítne podrobit testu, je zaměstnavatel povinen ohlásit to místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Tento zaměstnanec je potom povinen nosit po celou dobu přítomnosti na pracovišti vhodnou ochranu úst (respirátor), dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob. Zaměstnavatel pro tyto případy musí zajistit organizačním
opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, provede se jeho testování v den jeho příchodu na pracoviště.

Poprvé musí zaměstnavatel zajistit toto testování do 29. listopadu 2021.

V případě pozitivního výsledku testu, musí zaměstnanec bezodkladně informovat zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a bezodkladně uvědomit o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví jsou pak
povinni zaměstnanci bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test.

Doba od zjištění pozitivního výsledku testu do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření, po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.


V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsem Vám plně k dispozici.

S pozdravem

CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář


Publikováno: 26. 11. 2021 Sekce: COVID-19