Program COVID – Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 2. dubna výzvu k druhému z nových programů podpory, k programu COVID – Nepokryté náklady. V následujícím textu Vám přinášíme shrnutí základních informací k výzvě, která slouží jako alternativa k programu COVID – 2021 a stanovuje si za cíl zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID 19 na podnikatelské subjekty v České republice.

Současně s touto výzvou dochází k drobné úpravě výzvy v programu COVID – 2021 vyhlášené 29. března. Touto změnou se sjednocuje délka srovnávacího období pro porovnání tržeb žadatele v obou uvedených výzvách, a to na tři měsíce.

Základní informace k výzvě

Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. leden 2021 až 31. březen 2021.

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele.

Žadatel je povinen do programu přiznat poskytnuté i očekáváné dotace a podpory notifikované dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce Evropské komise na způsobilé výdaje. Pokud žadatel dosáhnul na jakoukoli jinou podporu, poskytnutou mimo schéma bodu 3.1. Dočasného rámce, je povinen ji také přiznat. Žadatel je taktéž povinen zahrnout odpovídající část podpory poskytnuté v rámci programů Antivirus. Pokud je žadatel příjemce kompenzačního bonusu, v případě schválení žádosti v rámci programu COVID Nepokryté náklady je jeho povinností odpovídající část vrátit.

Program COVID Nepokryté náklady nelze kombinovat s Programem COVID 2021.

Oprávněným žadatelem je podnikatel – fyzická, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem, kterému v rozhodném období poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %.

Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (resp. stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. V odůvodněných případech si žadatel může zvolit jako srovnávací období např. kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce od října 2019 do konce roku 2020.

Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace poskytnuté žadateli o podporu notifikované dle bodu 3.1 Dočasného rámce, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na způsobilé výdaje, a prokazované podle podmínek stanovených ve Výzvě.

K žádosti je třeba doložit
• Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
• Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
• Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce a prostředky z programů Antivirus A, B a A Plus, či dalších dotací na způsobilé výdaje, sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
• Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy. Prohlášení je generováno z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.


V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jsem Vám plně k dispozici.

CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petra Klustová, Ph.D., advokát


Publikováno: 6. 4. 2021 Sekce: COVID-19