Podpora při samoodběrových testech na Covid

Zdravotní pojišťovny připravily program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 laickou osobou. Z tohoto preventivního programu bude možné od 1. dubna 2021 přes portál https://www.samotesty-covid.cz/ podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021.

Příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v České republice nebo OSVČ.

Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test na pojištěnce. Lze ho získat pouze na nákup testů uvedených v seznamu antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.

Na jednoho pojištěnce (bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů) lze přitom čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (max. 240 Kč včetně DPH), provedených ve frekvenci maximálně jednou za 7 dní.

Žádosti o příspěvek bude možné podat pouze prostřednictvím výše uvedeného portálu. 1. dubna 2021 bude zpřístupněna možnost registrace a podání žádosti o příspěvek, a to za testy provedené v březnu 2021. Za tímto účelem z důvodu ochrany oprávnění k podávání žádostí o příspěvky za jednotlivé žadatele rozešlou zdravotní pojišťovny do konce března prostřednictvím sítě datových schránek společnostem podnikajícím v České republice a OSVČ autorizační klíče.

Příspěvek lze čerpat za zaměstnance na hlavním pracovním poměru i s dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

V případě, že máte zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni u více zaměstnavatelů, je nejvhodnější, aby pro testování byla využita některá z možností testování u poskytovatelů zdravotních služeb. Takto otestovanému zaměstnanci je umožněno se prokazovat u ostatních zaměstnavatelů potvrzením o absolvování antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb, který testování provedl. Tímto potvrzením se pak zaměstnanec může ve lhůtě 7 dnů od jeho absolvování prokazovat u všech svých zaměstnavatelů.

V opačném případě, tj. absolvuje-li pojištěnec testování u každého ze svých zaměstnavatelů, bude test proplacen pouze jednomu zaměstnavateli, tj. tomu, kdo v rámci 7 dnů test provedl jako první. U zaměstnanců s vícero zaměstnavateli proto doporučujeme důkladné zjišťování, zda podstoupili test v rozhodném období i u jiného zaměstnavatele. Nejlépe nechat zaměstnance podepsat čestné prohlášení tak, abyste v případě poskytnutí nepravdivých informací z jeho strany mohli vůči němu uplatňovat nárok na náhradu škody v podobě neproplaceného příspěvku na testování. Čestné prohlášení Vám na požádání rádi připravíme.

Pro účely úhrady příspěvku budou pojišťovny požadovat kromě obecných identifikačních a kontaktních informací o zaměstnavateli zejména jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce, příslušnost k zdravotní pojišťovně, číslo pojištěnce nebo datum narození, datum provedení testu, pozitivní/negativní výsledek každého testu. Žadatel také musí doložit účetní/daňový doklad za nakoupené testy.

Zaměstnanci musí být informováni o zpracovávání citlivých osobních údajů, jimiž se rozumí údaje o zdravotním stavu.


V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám kdykoliv k dispozici.


CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petra Klustová, Ph.D., advokát


Publikováno: 12. 4. 2021 Sekce: COVID-19