Opatření v souvislosti s nájmem pro účely bydlení

Poslanecká sněmovna setrvala na znění zákona, který upravuje některá opatření v souvislosti s nájmem a podnájmem pro účely bydlení, ve kterém tento zákon původně schválila. Pozměňovací návrhy předložené Senátem nepřijala. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonu pod č. 209/2020 Sb. a nabyl účinnosti 27. 4. 2020.

Jaké opatření zákon pro nájemce a podnájemce přináší?

Pokud se nájemce nebo podnájemce dostane do prodlení s úhradou nájemného v období od 12. 3. 2020 do skončení mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR na základě krizového zákona, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí podle zákona o ochraně veřejného zdraví v souvislosti s nemocí COVID-19, nejpozději však do 31. 7. 2020, nemůže mu pronajímatel do 31. 12. 2020 z důvodu takového prodlení nájem, resp. podnájem vypovědět. Podmínkou ovšem je, že prodlení bylo způsobeno převážně z důvodu mimořádných opatření.

Nejedná se však ani o prominutí nájemného, ani o odložení jeho splatnosti. Opatření pouze brání pronajímateli ve výpovědi z důvodu prodlení s nájemným. Jiné důvody pro podání výpovědi však zůstávají pronajímateli zachovány, stejně tak mu zůstávají zachovány i další nároky vyplývající z prodlení nájemce/podnájemce.

Jelikož je nájemné zpravidla splatné dopředu, týkalo by se v takovém případě opatření zpravidla nájemného za duben, květen, červen, červenec, příp. srpen 2020.

Co může nebo musí udělat nájemce/podnájemce?

Nájemce/podnájemce musí:

  1. bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli, že v důsledku mimořádných opatření není schopen hradit nájemné, a tento důvod doložit potvrzením příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Úřad práce vystaví potvrzení na základě dokladů, které mu nájemce/podnájemce předloží. Okruh těchto dokladů má stanovit metodický pokyn, který dosud nebyl vydán. Musí se jednat o okolnosti, které brání v zaplacení nájemného (např. nedostatek prostředků z důvodu uzavření prodejny nájemce, snížení příjmů nájemce ze zaměstnání, nemoc apod.)
  2. doplatit dlužné nájemné nejpozději do 31. 12. 2020, a to včetně úroků z prodlení, jinak může pronajímatel nájem po 31. 12. 2020 vypovědět bez výpovědní doby
  3. nadále v řádných termínech hradit zálohy na služby
  4. plnit další povinnosti vyplývající z nájemní/podnájemní smlouvy

Nájemce by si měl rozmyslet, zda skutečně není v jeho silách nájemné alespoň zčásti hradit. Z dlužného nájemného je totiž povinen hradit úroky z prodlení, jejichž zákonná výše v současné době činí 10 % ročně.

Co může nebo musí udělat pronajímatel?

Pronajímatel nemůže nájem vypovědět, pokud k prodlení s placením nájmu dojde v období do konce mimořádných opatření, nejpozději do 31. 7. 2020, a nájemce mu doloží, že nájemné nemohl hradit převážně z důsledku těchto mimořádných opatření.

Pronajímatel naopak může i nadále nájem vypovědět z jiných výpovědních důvodů, např. pro neplacení záloh na služby, poškozování bytu, hrubé porušování pořádku v domě apod.

Pokud dlužné nájemné, které bylo splatné v době od 12. 3. 2020 do ukončení mimořádných opatření, resp. do 31. 7. 2020, nebude doplaceno nejpozději do 31. 12. 2020, může pronajímatel nájem vypovědět s okamžitou účinností. Nájem může pronajímatel vypovědět okamžitě i tehdy, pokud nájemce prohlásí, že dlužné nájemné do konce roku neuhradí, nebo pokud se to stane nepochybným (např. na sebe nájemce podá insolvenční návrh, proti nájemci budou vedeny exekuce).

Pronajímatel může na dlužné nájemné čerpat složenou kauci v souladu s jejími podmínkami.


Publikováno: 24. 4. 2020 Sekce: COVID-19