Mimořádná opatření a daňové povinnosti

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vyhlášenými Vládou ČR na základě krizového zákona, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí podle zákona o ochraně veřejného zdraví v souvislosti s nemocí COVID-19 přijala některá opatření i Finanční správa ohledně plnění daňových povinností.

Daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob

Lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně

Samotné lhůty pro podání těchto přiznání nebyly změněny. Pokud však bude přiznání k dani z příjmů podáno nejpozději do 1. 7. 2020 a současně bude nejpozději do 1. 7. 2020 zapla cena i daň, nebude vyměřena ani pokuta za pozdní podání daňového přiznání, ani úrok z prodlení za pozdní úhradu daně.

Pokud bude přiznání, např. z důvodu přeplatku, podáno před 1. 7. 2020, finanční úřad na jeho základě vyměří daň a bude možno podat žádost o vrácení vratitelného přeplatku. Tyto úkony nejsou termínem 1. 7. 2020 omezeny. Subjekty, které budou vykazovat přeplatek na dani, by tedy podání přiznání odkládat neměly.

Pokud bude přiznání podáno nebo daň zaplacena až po 1. 7. 2020, budou sankce počítány od řádné lhůty pro podání přiznání, resp. zaplacení daně. Tedy u osob se lhůtou do 1. 4. 2020 od tohoto data.

Prominutí sankcí při podání přiznání, resp. zaplacení daně do 1. 7. 2020 se nevztahuje na přiznání podávaná ve zvláštních lhůtách (např. v důsledku přeměny, vstupu do likvidace, prohlášení konkurzu apod.).

Toto opatření se vztahuje na všechny poplatníky bez ohledu na to, zda jim v podání přiznání nebo zaplacení daně bránila okolnost související s COVID-19, či nikoli.

Zálohy na daň

Byla prominuta platba zálohy na daň z příjmů splatné 15. 6. 2020, a to všem poplatníkům.

Ohledně ostatních záloh (a to i zálohy zaplacené za 1. čtvrtletí 2020) lze požádat buď o jejich snížení, případně i zrušení povinnosti hradit zálohu. Tato žádost však musí být odůvodněna a důvody musí být doloženy. Pokud bude žádost podána nejpozději do 31. 7. 2020, bude osvobozena od správního poplatku.

Doplatek daně

Pokud nemáte dostatek finančních prostředků na úhradu doplatku daně za rok 2019, lze požádat o posečkání daně. V takovém případě lze buď posunout splatnost daně, nebo stanovit splátky daně. Za dobu posečkání vzniká povinnost hradit úrok z posečkané částky (aktuálně ve výši 9 % p.a.). Bude možno individuálně žádat o prominutí úroku, který může být prominut za splnění podmínek stanovených metodickým pokynem pro promíjení úroku. Žádosti podané nejpozději do 31. 7. 2020 jsou osvobozeny od správního poplatku.

Zpětné uplatnění daňových ztrát

Je připravována novela, která má umožnit uplatnění ztráty, která bude vyměřena za rok 2020, zpětně za zdaňovací období 2018 a 2019 na základě dodatečného daňového přiznání. Dodatečné daňové přiznání bude možno podat po podání přiznání za rok 2020 a uplynutí lhůty pro jeho podání.

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění

U fyzických osob, které jsou současně povinny podat i přehled o příjmech a výdajích pro účely důchodového a zdravotního pojištění, byla přijata opatření i ohledně těchto povinností.

Přehled o příjmech a výdajích pro účely důchodového pojištění musí být podán nejpozději do 3. 8. 2020, ve stejném termínu musí být uhrazen i doplatek pojistného.

Přehled o příjmech a výdajích pro účely zdravotního pojištění musí být podán nejpozději do 3. 8. 2020.

Za období březen až srpen 2020 jsou prominuty zálohy i pojistné do výše minimálních částek pojistného. Nemusí být hrazeny zálohy na pojistné za období od března 2020 do srpna 2020.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Pokud řádná lhůta pro podání přiznání končí v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 lze přiznání bez sankce podat až do 31. 8. 2020. V témže termínu musí být uhrazena i daň. V takovém případě nebude uplatněna ani pokuta za pozdní podání přiznání, ani úrok z prodlení za pozdní platbu daně.

Řádná lhůta pro podání přiznání končí posledním dnem třetího kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, kdy byl proveden vklad. Datum provedení vkladu je uveden na vyrozumění o provedeném vkladu, který obdržíte v souvislosti se zápisem do katastru nemovitostí od katastrálního úřadu. Na tomto vyrozumění je ještě uveden den právní účinků vkladu, který ale není pro stanovení lhůty pro podání přiznání relevantní.

Připravuje se zákon, který by měl tuto daň zcela zrušit. Návrh příslušného zákona je momentálně připravován Ministerstvem financí.

Silniční daň

Zálohy na silniční daň splatné do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020 lze bez sankce doplatit do 15. 10. 2020. V takovém případě nebude vyměřen úrok z prodlení. Při pozdější úhradě bude ovšem úrok z prodlení vyměřen za celou dobu prodlení (tedy od řádného termínu splatnosti zálohy).

Daň z přidané hodnoty

Je prominuta daň na výstupu při bezúplatném dodání vyjmenovaných výrobků. Jedná se zejména o ochranné prostředky a dezinfekci, příp. vstupy pro jejich výrobu. Je prominuta i daň na výstupu ze zboží a služeb dodaných bezúplatně poskytovatelům zdravotních služeb, poskytovatelům sociální péče, složkám integrovaného záchranného systému.

Od daně je tak osvobozeno např. bezúplatné dodání roušek nebo dezinfekce, bezúplatné poskytnutí materiálu na ušití roušek, bezúplatné dodání obědů do nemocnice apod.

Placení daní

V souvislostí s nemocí COVID-19 lze požádat o posečkání, příp. prominutí úroků či pokud za pozdní přiznání u všech daní, a to na základě odůvodněné a doložené žádosti. Při podání do 31. 7. 2020 není žádost zpoplatněna správním poplatkem.


Publikováno: 24. 4. 2020 Sekce: COVID-19