Informace k podpoře zaměstnanosti v souvislosti s COVID-19

Vážení klienti,

dne 2. 4. 2020 byl zveřejněn manuál k rozšířenému programu schválenému toto úterý českou vládou na podporu zaměstnanosti v souvislosti s epidemií COVID-19. Dovolujeme si Vám tímto předložit přehled přijatých opatření.

Opatření spočívají v poskytnutí příspěvků na náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům a na související sociální a zdravotní pojištění. Schváleny byly dva režimy opatření.

 

Režim A

Podpora v režimu A se týká náhrady mzdy v případě:

a) karantény zaměstnance

b) uzavření nebo omezení provozu na základě veřejnoprávního nařízení (z rozhodnutí vlády, ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice)

V případě dle písm. a) náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši minimálně 60 % redukovaného průměrného výdělku, dle písm. b) pak náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Podpora činí 80 % náhrady mzdy a zdravotního a sociálního pojištění za dobu příslušné překážky v práci, měsíčně však nejvýše 39.000 CZK na zaměstnance.

 

Režim B

Podpora v režimu B se týká náhrady mzdy v případě:

a) překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu absence významné části zaměstnanců (kvůli nemoci, karanténě, péči o rodinné příslušníky nebo z jiných důvodů způsobených COVID-19)

b) nedostatku materiálu, dílů, služeb nebo jiných vstupů

c) snížení poptávky

V případě dle písm. a) náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku, dle písm. b) náleží náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku a dle písm. c) pak minimálně 60 % průměrného výdělku (podle kolektivní smlouvy, nebo vnitřního předpisu, pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, jinak 100 %).

Podpora činí 60 % náhrady mzdy a zdravotního a sociálního pojištění za dobu příslušné překážky v práci, měsíčně však nejvýše 29.000 CZK na zaměstnance.

 

Další podmínky

Pro oba režimy platí následující podmínky:

a) zaměstnavatel dodržuje své povinnosti dle zákoníku práce,

b) nebyla podána výpověď pracovního poměru,

c) zaměstnanec podléhá českému sociálnímu pojištění a pracovní poměr byl sjednán podle českých předpisů,

d) podpora se vztahuje na dobu od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020,

e) žádosti budou možné od 6. 4. 2020, a to pouze elektronicky (k žádosti se bude přikládat doklad o běžném účtu žadatele),

f) o podpoře bude na základě žádosti elektronicky podepsána smlouva,

g) po vyplacení náhrady mzdy a zaplacení sociálního a zdravotního pojištění bude podáno elektronicky vyúčtování nároku na příspěvek jako podklad pro jeho poskytnutí,

h) nároky budou ze strany úřadů kontrolovány následně,

i) příspěvky mohou být uplatněny pouze v souvislosti s náhradou mzdy, která byla poskytnuta v souvislosti s COVID-19,

j) podmínkou výplaty podpory je předložení dokladů o bezdlužnosti od finančního úřadu, celního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven – tato podmínka by měla být na základě právě projednávané novely pro účely této podpory zrušena.

Pro účely příspěvků je nezbytné, aby byli zaměstnance důsledně rozděleni podle důvodů pro poskytnutí příspěvků. Důvody pro poskytnutí příspěvků se mohou v průběhu měsíce měnit.

Nebyl stanoven žádný minimální rozsah překážek v práci. Příspěvek může být uplatněn i v případě, kdy zaměstnanci pracují pouze částečně, tedy vždy když zaměstnavatel není schopen přidělovat zaměstnancům práci v plném rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

Jako podmínka zatím není stanovena povinnost, že zaměstnanec nesmí být po určitou dobu po poskytnutí příspěvku propuštěn.

Podmínky nejsou úplné. Další požadavky vyplývají z dohody o poskytnutí příspěvku. V této souvislosti upozorňujeme zejména na to, že dohoda o poskytnutí příspěvku obsahuje narovnání mezi státem a zaměstnavatelem, kterým jsou vypořádány nároky zaměstnavatele z titulu náhrady škody v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 vůči státu, která zaměstnavatelům vznikne v souvislosti s výplatou náhrady mezd zaměstnancům.

 

Příloha: Přehled příspěvku na podporu zaměstnanosti

 

S pozdravem

CCS Group

 

 


Publikováno: 7. 4. 2020 Sekce: COVID-19, Legal Info

INFORMACE K PODPOŘE ZAMĚSTNANOSTI V SOUVISLOSTI S COVID-19